การนำเสนอภาค Poster (ทั้งหมด)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63003

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลไก่ และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง

นางสาวปิยะรัตน์ เดชแพง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

63004

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลโค และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักชี

นายทศพล ม่วงจำปา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

63005

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลค้างคาว และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้

นางสาวณัชญา ฤทธิศักดิ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

63006

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลสุกร และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นายชาญวิทย์ ชนะสะแบง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

63015

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

น.ส.กัลญา ลุนะหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

6

63016

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

นางสาวอรัญญา หาญณรงค์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

63021

การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผศ.นิมิตร ตาน้อย ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย และ ผศ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

8

63022

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา

นาย ภควัตร แก้วทอง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

63025

ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นางสาวณัฐนี ภักมี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

63035

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

อรนงค์ บุเกตุ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

11

63048

แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนิตศรี ศรีเชื้อ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

63055

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง แก๊ส

นิรชา นามแก้ว

กลุ่มคณะครุศาสตร์

13

63064

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ที่วางจำหน่ายบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวณัฐนิช เวียงผดุง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

63065

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านอุมง หมู่ 10 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

รัฐศาสตร์ นามนุษย์ศรี , สายสุพันธุ์ สายหลักคำ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

15

63068

การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านดอนบม หมู่10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อภิรดี คำไล้

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

16

63071

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ภูธเนศ ศิริรัตน์ 1* ศักรินทร์ จิตตบุตร 1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

63072

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เอื้องฟ้า สุต้น1* ปรียาภรณ์ ภาศรี1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

63073

การพัฒนาเกม เรื่อง เกมนินจาโก

จตุพล นามวงษ์1* และ จิตราภา คนฉลาด2 * สุจิตรานันท์ มังคละไชยา2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

63086

ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายประหยัด ถนิมแนบ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

20

63089

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนสอนแบบ MCIS เรื่อง อุตสาหกรรมปุ๋ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิริลักษณ์ ผาเนตร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

21

63090

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนโมล มวล และปริมาตรของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวนิศามณี ขันทะคีรี

กลุ่มคณะครุศาสตร์

22

63093

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ

1.วีรวุฒิ ธรรมโสม 2.ปฏิเวธ บัวโคกรัง 3.สิตานันท์ ศรีชมพล 4.ทาริกา เครือวัลย์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

23

63095

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วัชรพล จันทรการุญญ์, วีระยุทธ ปาจี, ศิรินภา คำปัญญา, เอนก แก้วผาง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

24

63096

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ามะคาเดเมีย บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ณปาล อุทยารัตน์ , ประภาวดี เอี่ยมแอ , ไพรลิน อินธิจักร , อนันตพงษ์ แสนโง, อุดมภรณ์ สายกระสุน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

25

63099

องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

1. พัชราภรณ์ ลีเบาะ 2. ภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง 3. รวิภา ศรีวัตร 4. วีระยุทธ เรืองธรรม4

กลุ่มคณะครุศาสตร์

26

63100

รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บริหารมืออาชีพ

1.กิตติสุข บุบผาดา 2.ธิปไตย จันทะพล 3.ปองขวัญ จุลลา 4.พุทธมาตย์ ยาคง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

27

63110

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยทฤษฏีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ สำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ญาดา เชิญชัยภูมิ , นิติพร ขันขวา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

63115

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย

นายประยูร ประเทศ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

63124

ระบบจัดการอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายดลณกรณ์ สีหะวงษ์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

30

63128

การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง1 ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์ 2

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31

63144

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

นางสาววรดา พิลากุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

32

63150

การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

63152

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับวิธีผีเสื้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ศภัสสร พิมพ์โคตร, สมพร สิมมาสุด, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ ภูภักดี, อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ, นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

34

63155

พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อน้ำดื่มบรรจุขวดตรา LRU ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาพร ยิ้มวิทยาและสาธิยา กลิ่นสุคนธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

35

63156

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36

63157

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

ชลธิชา มาระเทศ , ธีรนาฏ โพธิพรม

กลุ่มคณะครุศาสตร์

37

63159

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชนบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เฉลิมเกียรติ ขวากุดแข้

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

38

63163

การศึกษาภาษาโจว (ภาษาท้องถิ่น) เมืองโมเรห์ (เขตชายแดน) อำเภอเต็งเนาเปิล รัฐมาณิปูร์ ประเทศอินเดีย

อาทิตย์ ถมมา1, อัมราภรณ์ หนูยอด2, วิโรจน์ ทองปลิว3

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39

63167

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

บัณฑิต ถนิมแนบ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

40

63174

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ณัฐฑิตา แก้วสา และ วรรณรดา ศรีตื้อ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

63177

ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พรกมล ทาคินี ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ผศ.นิกร น้อยพรม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

42

63182

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านกกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสาว ศิริวรรณ วงษา นางสาว ดรุณี โฮมชัยยา นางสาว ณดา ศรีน้อยขาว

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43

63185

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นขายสินค้าของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Lazada และ Shopee

จิราภรณ์ เอี่ยมละออ, วรินดา ทองสุทธิ, เมทยา อิ่มเอิบ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

44

63186

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายชวลิต ยศสุนทร, นายเทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ์, นายสันติ พาติกะบุตร

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

45

63190

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าในระบบออนไลน์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยุวนันท์ ชัยจันทร์ และ กิ่งฟ้า พหลทัพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46

63191

ระบบจัดการข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย

นางสาวชนิตรา สอนน้อย, นางสาวพลอยมยุริน คำมา, นางสาวไหมคำ ตันติปทุม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

47

63196

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย

สุรีพร พวงศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48

63199

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย

กรรณิการ์ อาจแก้ว สุกัญญา บุ้งทอง วิลัยพร ยาขามป้อม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

49

63203

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคาน

นายสวิส กุลชัย นายศุภวัฒน์ ทานุวัฒน์ และนายภราดร รีชัยพิชิตกุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

50

63205

พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

นายพิพัฒน์ จำปาหวาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51

63206

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวรกร พิมพาคุณ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

52

63212

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวสาวิตรี ทองภา และนางสาวกุลดี มูลมั่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

53

63214

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี1 เรื่องอนุภาคในอะตอมและไอโซโทป โดยการใช้สื่อสถานการณ์จำลองของ PhET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ธนพล นนทะโคตร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

54

63219

การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวทิพวรรณ เกียรติ์นอก

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

55

63220

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

56

63224

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลลิตา หลงน้อย,ชาญชัย นันทะผา,อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ,ประดิษฐ์ วิชัย,วัชรพงษ์ ราคาแพง,นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

57

63230

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวสุภารักษ์ ยศไธสง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

58

63231

ต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจิราวดี กำยาน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

59

63232

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช้แผนผังเวนน์ (Venn Diagram) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นัฐมน วจีประศรี, ธิตยา ทำเนาว์, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ, ปาริชาติ ภูภักดี, นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

60

63233

วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติทางสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวลลิตา ศรีหาบุญมา, นางสาววิภัทรษา ลายสนธ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

61

63236

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญกงบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

นายจีรพัฒน์ ลาดบุรมย์ และ นางสาวอังสนา มาดา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62

63241

บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว

ผศ.ดร.พยุุงพร ศรีจันทวงษ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

63

63246

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวณัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี และอาจารย์กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

64

63248

การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บแคม

ตันติกร โนนศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65

63249

บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมป๊าดต๊งของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จิราวรรณ บุญเสนา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

66

63252

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลายหลักกับ จำนวนที่มีหลายหลัก โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับสื่อตารางเนเปียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

นนท์ธิชา แก้วพิกุล, สุนันท์ อาจหาญ, ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล, ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล, นิ่ม อินทะสอน, ปาริชาติ ภูภักดี

กลุ่มคณะครุศาสตร์

67

63253

แนวทางการจัดการความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำของผู้ประกอบการแพห้วยกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สัญชัย เกียรติทรงชัย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

68

63256

การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่

สุธาสินี ครุฑธกะ, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, ศรุติวงศ์ บุญคง และพิทักษ์ น้อยเมล์1

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69

63257

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นางสาวศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

70

63261

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย

ดร.มธุรส ชลามาตย์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71

63270

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูกมะขามหวาน ของเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ศิริวรรณ ภักดีสาร1 อานนท์ ผกากรอง2 ญาณินท์ ทองมาก3

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

72

63271

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเห็ดนางฟ้ากรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านท่าม่วงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ลลิตา พิมทา1

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

73

63277

คุณภาพของอาหารกลางของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74

63014

การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดด้วยโปรแกรม GNU/OCTAVE

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

75

63028

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

แสนย์พล อัสสาภัย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

76

63029

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวขวัญกนก ดวงอุปมา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

77

63032

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวณัฐชยา อุดเสน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

78

63067

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นางสาวมิรัญตรี คำมา

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

79

63069

ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้คำถาม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ยุภาวดี พรมเสถียร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

80

63079

เครื่องแยกขนาดเศษพลาสติก

ผศ.เดชา วงศ์แก้ว

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81

63094

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

82

63101

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

นายยุรนันท์ บัวภา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

83

63102

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

84

63104

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นายอานพ ทันโหศักดิ์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

85

63105

องค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อจระเข้สดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้

อัณนภา สุขลิ้ม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86

63109

การศึกษาการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายคมกริช ทรงเย็น

กลุ่มคณะครุศาสตร์

87

63111

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ทิวา โม้เมือง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

88

63113

ศึกษาการทำงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำพื้นขาว

อภิชาติ แสนนาม

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

89

63114

การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

นายชนินทร์ อรสูญ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

90

63118

การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาตูม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

นุชรี พิทักษ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

91

63119

ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบกรอบและอุณหภูมิที่เหมาะสม

นางสาวปนัดดา วิศานิตย์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92

63133

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ณัฐกิจ ศรีสุโคตร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

93

63136

สารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara zapota) สายพันธุ์ไข่ห่านที่บ่มระยะเวลาต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94

63146

ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผงชงดื่มในระหว่างการเก็บรักษา

ชุติมา เลิศลักษมี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95

63158

การวิเคราะห์ภาวะแปลกแยกในซีรีย์เรื่อง แอนน์ ที่มี "น์"

นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ ษมาวีร์ ฉิมสุข

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

96

63168

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง

ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

97

63171

การเจริญเติบโตของไม้สักที่อายุต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98

63180

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายไผ่ สีทะ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

99

63181

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

100

63183

การศึกษาสมรรถนะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วอเตอร์บล็อกสำหรับสะสมความร้อนชนิดการพาความร้อนแบบบังคับ

ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

101

63184

ผลการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช วิชา งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางคณภร นิลโสม

กลุ่มคณะครุศาสตร์

102

63194

การศึกษาพฤกษทางเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบและกิ่ง ของพืชวงศ์ Myrtaceae ได้แก่ โทะ ฝรั่ง และชมพู่

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103

63209

ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลในปลีหยองปรุงรสอบแห้ง

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104

63217

การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาววัชราภรณ์ พรมพลเมือง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

105

63222

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

พัชรี วงษ์ไพร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

106

63228

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

กลุ่มคณะครุศาสตร์

107

63244

การผลิตเม็ดบีดน้ำมะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน

รศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108

63247

การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติคอมพาวด์ที่ผสมและไม่ผสมสารตัวเติมโดยใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่

วัชรินทร์ สายน้ำใส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109

63250

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปารดา เรืองแก้ว

กลุ่มคณะครุศาสตร์

110

63254

การสร้างแบบวัดทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2

นายนพพร ลิ้มตระกูล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

111

63262

การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตอิฐดินเผา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิมล จันทรขำ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

112

63264

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนภณ ธัญญนิมมาน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

113

63008

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

114

63009

ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ดร.รัตติกาล สารกอง, อ.บงกชรัตน์ ภูวันนา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

115

63010

ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยการผลิตสื่อนิทานและเทคนิคการเล่านิทาน เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สุชาดา หวังสิทธิเดช

กลุ่มคณะครุศาสตร์

116

63011

การพัฒนาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดคำภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อาจารย์พิชญ์ทิพา สวรรณศรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

117

63070

การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดจากใบและลำต้นของคราม

ดร.ทิติยา ศรีภักดี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

118

63081

ปริมาณฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบใบครามพันธุ์ฝักตรงและพันธุ์ฝักงอ

นางสุมนา ถวิล

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

119

63125

ผลกระทบของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

120

63131

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าคราม : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสงเปลือย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ชฎาพร แนบชิด กาญจนาภรณ์ นิลจินดา วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

121

63188

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน

พันธ์ทิพา คนฉลาด

กลุ่มคณะครุศาสตร์