การนำเสนอภาค Poster (กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63014

การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดด้วยโปรแกรม GNU/OCTAVE

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

2

63113

ศึกษาการทำงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำพื้นขาว

อภิชาติ แสนนาม

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

3

63183

การศึกษาสมรรถนะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วอเตอร์บล็อกสำหรับสะสมความร้อนชนิดการพาความร้อนแบบบังคับ

ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม