การนำเสนอภาค Poster (กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63015

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

น.ส.กัลญา ลุนะหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

2

63032

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวณัฐชยา อุดเสน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

3

63067

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นางสาวมิรัญตรี คำมา

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

4

63068

การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านดอนบม หมู่10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อภิรดี คำไล้

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

5

63086

ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายประหยัด ถนิมแนบ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

6

63094

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

7

63096

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ามะคาเดเมีย บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ณปาล อุทยารัตน์ , ประภาวดี เอี่ยมแอ , ไพรลิน อินธิจักร , อนันตพงษ์ แสนโง, อุดมภรณ์ สายกระสุน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

8

63118

การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาตูม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

นุชรี พิทักษ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

9

63125

ผลกระทบของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

10

63155

พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อน้ำดื่มบรรจุขวดตรา LRU ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาพร ยิ้มวิทยาและสาธิยา กลิ่นสุคนธ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

11

63159

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชนบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เฉลิมเกียรติ ขวากุดแข้

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

12

63167

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

บัณฑิต ถนิมแนบ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

13

63177

ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พรกมล ทาคินี ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ผศ.นิกร น้อยพรม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

14

63185

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นขายสินค้าของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Lazada และ Shopee

จิราภรณ์ เอี่ยมละออ, วรินดา ทองสุทธิ, เมทยา อิ่มเอิบ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

15

63186

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายชวลิต ยศสุนทร, นายเทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ์, นายสันติ พาติกะบุตร

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

16

63191

ระบบจัดการข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย

นางสาวชนิตรา สอนน้อย, นางสาวพลอยมยุริน คำมา, นางสาวไหมคำ ตันติปทุม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

17

63199

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย

กรรณิการ์ อาจแก้ว สุกัญญา บุ้งทอง วิลัยพร ยาขามป้อม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

18

63206

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวรกร พิมพาคุณ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

19

63212

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวสาวิตรี ทองภา และนางสาวกุลดี มูลมั่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

20

63231

ต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจิราวดี กำยาน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

21

63253

แนวทางการจัดการความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำของผู้ประกอบการแพห้วยกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สัญชัย เกียรติทรงชัย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

22

63262

การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตอิฐดินเผา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิมล จันทรขำ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

23

63270

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูกมะขามหวาน ของเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ศิริวรรณ ภักดีสาร1 อานนท์ ผกากรอง2 ญาณินท์ ทองมาก3

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

24

63271

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเห็ดนางฟ้ากรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านท่าม่วงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ลลิตา พิมทา1

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว