การนำเสนอภาค Poster (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63003

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลไก่ และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง

นางสาวปิยะรัตน์ เดชแพง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

63004

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลโค และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักชี

นายทศพล ม่วงจำปา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

63005

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลค้างคาว และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้

นางสาวณัชญา ฤทธิศักดิ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

63006

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลสุกร และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นายชาญวิทย์ ชนะสะแบง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

63016

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

นางสาวอรัญญา หาญณรงค์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

63022

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา

นาย ภควัตร แก้วทอง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

63025

ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นางสาวณัฐนี ภักมี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

63064

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ที่วางจำหน่ายบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวณัฐนิช เวียงผดุง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

63070

การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดจากใบและลำต้นของคราม

ดร.ทิติยา ศรีภักดี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

63071

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ภูธเนศ ศิริรัตน์ 1* ศักรินทร์ จิตตบุตร 1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

63072

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เอื้องฟ้า สุต้น1* ปรียาภรณ์ ภาศรี1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

63073

การพัฒนาเกม เรื่อง เกมนินจาโก

จตุพล นามวงษ์1* และ จิตราภา คนฉลาด2 * สุจิตรานันท์ มังคละไชยา2 *

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

63079

เครื่องแยกขนาดเศษพลาสติก

ผศ.เดชา วงศ์แก้ว

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

63081

ปริมาณฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบใบครามพันธุ์ฝักตรงและพันธุ์ฝักงอ

นางสุมนา ถวิล

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

63105

องค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อจระเข้สดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้

อัณนภา สุขลิ้ม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16

63110

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยทฤษฏีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ สำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ญาดา เชิญชัยภูมิ , นิติพร ขันขวา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

63115

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย

นายประยูร ประเทศ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

63119

ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบกรอบและอุณหภูมิที่เหมาะสม

นางสาวปนัดดา วิศานิตย์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

63128

การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง1 ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์ 2

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

63136

สารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara zapota) สายพันธุ์ไข่ห่านที่บ่มระยะเวลาต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

63146

ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผงชงดื่มในระหว่างการเก็บรักษา

ชุติมา เลิศลักษมี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

63150

การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

63171

การเจริญเติบโตของไม้สักที่อายุต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

63174

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ณัฐฑิตา แก้วสา และ วรรณรดา ศรีตื้อ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

63182

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านกกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสาว ศิริวรรณ วงษา นางสาว ดรุณี โฮมชัยยา นางสาว ณดา ศรีน้อยขาว

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

63190

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าในระบบออนไลน์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยุวนันท์ ชัยจันทร์ และ กิ่งฟ้า พหลทัพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27

63194

การศึกษาพฤกษทางเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบและกิ่ง ของพืชวงศ์ Myrtaceae ได้แก่ โทะ ฝรั่ง และชมพู่

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

63196

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย

สุรีพร พวงศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

63209

ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลในปลีหยองปรุงรสอบแห้ง

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

63244

การผลิตเม็ดบีดน้ำมะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน

รศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31

63247

การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติคอมพาวด์ที่ผสมและไม่ผสมสารตัวเติมโดยใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่

วัชรินทร์ สายน้ำใส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

63248

การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บแคม

ตันติกร โนนศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

63256

การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่

สุธาสินี ครุฑธกะ, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, ศรุติวงศ์ บุญคง และพิทักษ์ น้อยเมล์1

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

63261

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย

ดร.มธุรส ชลามาตย์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

63277

คุณภาพของอาหารกลางของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี