การนำเสนอภาค Poster (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63008

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

63011

การพัฒนาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดคำภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อาจารย์พิชญ์ทิพา สวรรณศรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

63048

แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนิตศรี ศรีเชื้อ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

63131

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าคราม : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสงเปลือย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ชฎาพร แนบชิด กาญจนาภรณ์ นิลจินดา วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

63156

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

63158

การวิเคราะห์ภาวะแปลกแยกในซีรีย์เรื่อง แอนน์ ที่มี "น์"

นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ ษมาวีร์ ฉิมสุข

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7

63163

การศึกษาภาษาโจว (ภาษาท้องถิ่น) เมืองโมเรห์ (เขตชายแดน) อำเภอเต็งเนาเปิล รัฐมาณิปูร์ ประเทศอินเดีย

อาทิตย์ ถมมา1, อัมราภรณ์ หนูยอด2, วิโรจน์ ทองปลิว3

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

63168

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง

ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

63180

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายไผ่ สีทะ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

63205

พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

นายพิพัฒน์ จำปาหวาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11

63217

การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาววัชราภรณ์ พรมพลเมือง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

63219

การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวทิพวรรณ เกียรติ์นอก

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13

63220

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14

63222

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

พัชรี วงษ์ไพร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

63233

วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติทางสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวลลิตา ศรีหาบุญมา, นางสาววิภัทรษา ลายสนธ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16

63236

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญกงบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

นายจีรพัฒน์ ลาดบุรมย์ และ นางสาวอังสนา มาดา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

63241

บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว

ผศ.ดร.พยุุงพร ศรีจันทวงษ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18

63249

บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมป๊าดต๊งของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จิราวรรณ บุญเสนา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์