การนำเสนอภาค Poster (กลุ่มคณะครุศาสตร์)
# รหัส บทความ / ผู้วิจัย กลุ่มศาสตร์ Link

1

63009

ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ดร.รัตติกาล สารกอง, อ.บงกชรัตน์ ภูวันนา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

2

63010

ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยการผลิตสื่อนิทานและเทคนิคการเล่านิทาน เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สุชาดา หวังสิทธิเดช

กลุ่มคณะครุศาสตร์

3

63021

การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผศ.นิมิตร ตาน้อย ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย และ ผศ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

4

63028

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

แสนย์พล อัสสาภัย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

5

63029

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวขวัญกนก ดวงอุปมา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

6

63035

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

อรนงค์ บุเกตุ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

7

63055

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง แก๊ส

นิรชา นามแก้ว

กลุ่มคณะครุศาสตร์

8

63065

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านอุมง หมู่ 10 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

รัฐศาสตร์ นามนุษย์ศรี , สายสุพันธุ์ สายหลักคำ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

9

63069

ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้คำถาม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ยุภาวดี พรมเสถียร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

10

63089

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนสอนแบบ MCIS เรื่อง อุตสาหกรรมปุ๋ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิริลักษณ์ ผาเนตร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

11

63090

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนโมล มวล และปริมาตรของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวนิศามณี ขันทะคีรี

กลุ่มคณะครุศาสตร์

12

63093

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ

1.วีรวุฒิ ธรรมโสม 2.ปฏิเวธ บัวโคกรัง 3.สิตานันท์ ศรีชมพล 4.ทาริกา เครือวัลย์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

13

63095

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วัชรพล จันทรการุญญ์, วีระยุทธ ปาจี, ศิรินภา คำปัญญา, เอนก แก้วผาง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

14

63099

องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

1. พัชราภรณ์ ลีเบาะ 2. ภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง 3. รวิภา ศรีวัตร 4. วีระยุทธ เรืองธรรม4

กลุ่มคณะครุศาสตร์

15

63100

รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บริหารมืออาชีพ

1.กิตติสุข บุบผาดา 2.ธิปไตย จันทะพล 3.ปองขวัญ จุลลา 4.พุทธมาตย์ ยาคง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

16

63101

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

นายยุรนันท์ บัวภา

กลุ่มคณะครุศาสตร์

17

63102

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

18

63104

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นายอานพ ทันโหศักดิ์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

19

63109

การศึกษาการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายคมกริช ทรงเย็น

กลุ่มคณะครุศาสตร์

20

63111

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ทิวา โม้เมือง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

21

63114

การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

นายชนินทร์ อรสูญ

กลุ่มคณะครุศาสตร์

22

63124

ระบบจัดการอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายดลณกรณ์ สีหะวงษ์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

23

63133

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ณัฐกิจ ศรีสุโคตร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

24

63144

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

นางสาววรดา พิลากุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

25

63152

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับวิธีผีเสื้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ศภัสสร พิมพ์โคตร, สมพร สิมมาสุด, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ ภูภักดี, อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ, นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

26

63157

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

ชลธิชา มาระเทศ , ธีรนาฏ โพธิพรม

กลุ่มคณะครุศาสตร์

27

63181

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

28

63184

ผลการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช วิชา งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางคณภร นิลโสม

กลุ่มคณะครุศาสตร์

29

63188

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน

พันธ์ทิพา คนฉลาด

กลุ่มคณะครุศาสตร์

30

63203

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคาน

นายสวิส กุลชัย นายศุภวัฒน์ ทานุวัฒน์ และนายภราดร รีชัยพิชิตกุล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

31

63214

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี1 เรื่องอนุภาคในอะตอมและไอโซโทป โดยการใช้สื่อสถานการณ์จำลองของ PhET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ธนพล นนทะโคตร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

32

63224

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลลิตา หลงน้อย,ชาญชัย นันทะผา,อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ,ประดิษฐ์ วิชัย,วัชรพงษ์ ราคาแพง,นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

33

63228

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

กลุ่มคณะครุศาสตร์

34

63230

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวสุภารักษ์ ยศไธสง

กลุ่มคณะครุศาสตร์

35

63232

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช้แผนผังเวนน์ (Venn Diagram) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นัฐมน วจีประศรี, ธิตยา ทำเนาว์, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ, ปาริชาติ ภูภักดี, นิ่ม อินทะสอน

กลุ่มคณะครุศาสตร์

36

63246

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวณัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี และอาจารย์กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

กลุ่มคณะครุศาสตร์

37

63250

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปารดา เรืองแก้ว

กลุ่มคณะครุศาสตร์

38

63252

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลายหลักกับ จำนวนที่มีหลายหลัก โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับสื่อตารางเนเปียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

นนท์ธิชา แก้วพิกุล, สุนันท์ อาจหาญ, ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล, ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล, นิ่ม อินทะสอน, ปาริชาติ ภูภักดี

กลุ่มคณะครุศาสตร์

39

63254

การสร้างแบบวัดทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2

นายนพพร ลิ้มตระกูล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

40

63257

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นางสาวศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

กลุ่มคณะครุศาสตร์

41

63264

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนภณ ธัญญนิมมาน

กลุ่มคณะครุศาสตร์