ตรวจสอบรายชื่อ/ชำระเงิน

ตรวจสอบรายชื่อ/ชำระเงิน
= บุคคลใน / = บุคคลนอก / = เจ้าภาพร่วม
# ชื่อ-สกุล สถาบัน การชำระ

1

ภัทรธิรา ผลงาม

มรภ.เลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2

พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3

อภิรดี คำไล้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

4

ณัฐฑิตา แก้วสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

5

วรรณรดา ศรีตื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

6

กิ่งฟ้า พหลทัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

7

สุรีพร สีหาบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

8

บัวบูชา มหารักษิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

9

ฤทัยจิต ชาวดร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

10

อังษณา อังฉกรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

11

รุ่งอรุณ เจริญกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

12

ณดา ศรีน้อยขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

13

ดรุณี โฮมชัยยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

14

ธัญญารัตน์ ศรีบุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

15

อิสรีย์ มังคละไชยา

มหาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

16

จันทิรา หอมวิจิตรกุ

คณะมนุษย์ฯ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

17

อินทิรา สุพรหมจักร

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

18

พลอยภัสสร นามวงษา

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

19

เท้ วันสี

คณะมนุษย์ฯ มรภ.เลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

20

เดช วัฒนาวิทยานุกูล

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

21

กมลเนตร ใฝ่ชำนาญ

มรภ.เลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

22

นิรมล แสงทองจี

มรล.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

23

จริยกรณ์ ทองปันวรัธน์

มหาวิทยาราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

24

Pongthep Bunrueng

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

25

ชลธิชา มาระเทศ

มหาวิราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

26

นัดดารุณี ไชยคีนี

มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

27

เพลินพิศ โพธิ์วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

28

อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

29

จิตราภา คนฉลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

30

Kobkhan Gubtapol

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

31

พงศกร​ กอง​ค้า​

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

32

เกียรติพงษ์ ไทยทวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

33

ฤทธิชัย แก้วมะณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

34

บุญเลี้ยง สุพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

35

ชลนิษา วงษ์จันลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

36

ณัฏฐริณี พรมพุทธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

37

สุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

38

ปดิวรัดา เงินขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

39

ณัฐรุจา วันทาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

40

บริพัตร ลาดบัวขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

41

วันเฉลิม คำโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

42

พรรณรินทร์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

43

กนกวรรณ นามวงษา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

44

ผลิกา สิมพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

45

ณิชานันท์ สมณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

46

สโรชา อั้วนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

47

ศิริลักษณ์ จำปาหวาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

48

ศิริลักษณ์ ศิริธรรมจักร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

49

ประภัสตรา สวัสดิ์โพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

50

อรจิรา ศักดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

51

พิพัฒน์ จำปาหวาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

52

ธณัญญา เทพตาแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

53

ศิริญญา คำแพงศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

54

ทิพวรรณ เกียรติ์นอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

55

กวีกาญจ์ สุป้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

56

บุษยมาศ งามลุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

57

ยุวดี กันยามิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

58

ชลินทร จันมะโฮง

สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

59

สุธินี เพชรศรีงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

60

มลฐิชา อุ่นแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

61

วิภาพร มะละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

62

พาขวัญ พวกเกาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

63

ศศินา โพธิสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

64

รมิดา มณีก้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

65

สุภัทรา หมื่นน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

66

จิราวรรณ บุญเสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

67

นันทริกา บุญมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

68

แสงเทียน ชูรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

69

สุนิษา คำตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

70

ศุทธินี พรมมาวันนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

71

มัจฉา มะหูนี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

72

ศิริลักษณ์ ฝ้ายเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

73

ขวัญฤทัย ลื่นกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

74

ปนัดดา พระพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

75

กุลณัฐ บุญจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

76

ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

77

วิรยา วิฑูธีรศานต์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

78

อัญชลี จันทิลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

79

บุษบาวดี พุทธานุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

80

ณปาล อุทยารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

81

ภูธเนศ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

82

ปรียาภรณ์ ภาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

83

ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

84

ภราดร รีชัยพิชิตกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

85

ธนาธิป รักศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

86

นิติพร ขันขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

87

ปองขวัญ จุลลา

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

88

พุทธมาตย์ ยาคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

89

รวิภา ศรีวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

90

ศิรินภา คำปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

91

ปฏิเวธ บัวโคกรัง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

92

ทาริกา เครือวัลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

93

วีระยุทธ เรืองธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

94

วรินดา ทองสุทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

95

จิราภรณ์ เอี่ยมละออ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

96

สุกัญญา บุ้งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

97

กิตติสุข บุบผาดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

98

อัจฉรา นันทะศรี

คณะครุศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

99

ผการัตน์ พินิจวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

100

ไหมคำ ตันติปทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

101

ปิยนันท์ สิทธิโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

102

เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

103

ณัฐชญาภรณ์ เต้จั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

104

สันติ พาติกะบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

105

ธนานนท์ กลิ่นแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

106

ชาญชัย เชื้อจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

107

สลิลทิพย์ ชนะสะแบง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

108

กรรณิกา โซ่หนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

109

เสาวนีย์ สายเจียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

110

ประลิตา สุริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

111

วรรณนิภา หมู่เพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

112

กาญจนา กำลังมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

113

วิภัทรษา ลายสนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

114

ฐิติยา ศิริบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

115

จิราพร มะโนสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

116

ณัฏฐณิชา ป้องปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

117

กัญญาวีร์ หินเมืองเก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

118

นิภาพร รังกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

119

สุธิตา พฤกษ์หอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

120

สุภาพร พรมหาไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

121

อรุวรรณ โพธิ์สุริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

122

อารยา สิทธิไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

123

ว่าที่ ร.ต.สุริยา ลุนจันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

124

นพรัคน์ พันธุวาปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

125

วัชรพล จันทรการุญญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

126

เอนก แก้วผาง

สพป.ลย.2

ไม่มีค่าใช้จ่าย

127

นัยนา อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

128

มัณฑนา ศรพรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

129

พัชราภรณ์ ลีเบาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

130

นฤมล โสตะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

131

วรินทร์ธร โตพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

132

ฐิติประภา พรมโสภา

ราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

133

อริศราวรรณ นิยมัตน์จรูญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

134

กรรณิการ์ สุวรรณสนธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

135

จิรศักดิ์ คำไล้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

136

กนกอร ใจบุญ

วิทยาลัยนครราชสีมา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

137

เนตรนภา เกล็ดจีน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

138

อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

139

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

140

อัลิปรียา บุญถนอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชำระเงินแล้ว

141

ทิพวรรณ ปิ่นมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชำระเงินแล้ว

142

ยโสธารา ศิริภาประภากร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

143

อภิสิทธิ์ หล่าเพีย

วิทยาลัยสันตพล

144

นันทิยา สัตยวาที

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชำระเงินแล้ว

145

ปริญญา วงษ์นอก

ม ราชภัฏเลย

146

ไชยมนู กุนอก

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

147

สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

148

วิทวัส ศรีเกษ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

149

จักรพงศ์ ศิริโส

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

150

ทวีสิน นาวารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชำระเงินแล้ว

151

สรวิชญ์ คำมอก

วิทยายลัยนครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

152

ตุลยา ปาประลิต

วิทยาลัยนครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

153

ชลธิชา ไชยดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

154

นิตยา จันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว