บทความส่งเข้าร่วมประชุมฯ

บทความส่งเข้าร่วมประชุมฯ
= บุคคลใน / = บุคคลนอก / = เจ้าภาพร่วม
รหัส บทความ / ผู้นำเสนอ สถาบัน / ผู้ส่ง

63001

บุคคลใน

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการบนมือถือในการเก็บข้อมูลสุขภาพ เด็กวัยเรียน

นายภูมิชัย ตะโนนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภูมิชัย ตะโนนศรี

63003

บุคคลใน

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลไก่ และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง

นางสาวปิยะรัตน์ เดชแพง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปิยะรัตน์ เดชแพง

63004

บุคคลใน

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลโค และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักชี

นายทศพล ม่วงจำปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทศพล ม่วงจำปา

63005

บุคคลใน

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลค้างคาว และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้

นางสาวณัชญา ฤทธิศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัชญา ฤทธิศักดิ์

63006

บุคคลใน

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลสุกร และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นายชาญวิทย์ ชนะสะแบง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชาญวิทย์ ชนะสะแบง

63015

บุคคลใน

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

น.ส.กัลญา ลุนะหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วรินทร์ธร โตพันธ์

63016

บุคคลใน

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

นางสาวอรัญญา หาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อรัญญา หาญณรงค์

63020

บุคคลใน

แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สำหรับอบแห้งสับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลย ประเทศไทย

ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จักรพรรณ์ ผิวสอาด

63021

บุคคลใน

การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผศ.นิมิตร ตาน้อย ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย และ ผศ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิมิตร ตาน้อย

63022

บุคคลใน

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา

นาย ภควัตร แก้วทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภควัตร แก้วทอง

63024

บุคคลใน

แนวคิดการเรียบเรียงลายพื้นบ้านอีสานสำหรับวงเครื่องเป่า

พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

63025

บุคคลใน

ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นางสาวณัฐนี ภักมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐนี ภักมี

63026

บุคคลใน

การสำรวจสารเคมีตกค้างในผักจากตลาดสดบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวประกายกานต์ ทุมวงษ์, นางสาวมัจฉา มะหูนี, นางสาวศุทธินี พรมมาวันนา, นางสาวสุนิษา คำตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกายกานต์ ทุมวงษ์

63027

บุคคลใน

การพัฒนาระบบเอกสารในชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา จังหวัดขอนแก่น

นายกีรติ แก้วสกุล, นางสาวแสงเทียน ชูรัตน์ และ อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กีรติ แก้วสกุล

63035

บุคคลใน

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

อรนงค์ บุเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คณะครุศาสตร์

อรนงค์ บุเกตุ

63046

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ธนัญญา พันธ์ชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธนัญญา พันธ์ชัย

63047

บุคคลใน

สี่แผ่นดิน : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน

ณฐรช จอมพารา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ณฐรช จอมพารา

63048

บุคคลใน

การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน

พนิตศรี ศรีเชื้อ

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย

พนิตศรี ศรีเชื้อ

63049

บุคคลใน

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐพงศ์ เกิดฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐพงศ์ เกิดฤทธิ์

63050

บุคคลใน

ความหลากกหลายของผักพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์ พื้นบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กวิตา สีแสง[1], จินดารัตน์ ฟองคำสี[1], ปิยะนุช เหลืองาม[2], นันทพร กงภูเวช[2]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63051

บุคคลใน

การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ที่ปนเปื้อนในผักจากตลาดเพชรเจริญ

ดนุพล อุณารักษ์{1} พิชิตชัย กิติอาษา{1} เนตรนภา เกล็ดจีน{2} อิศรารัตน์ มาขันพันธ์{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63052

บุคคลใน

การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต สำหรับอบแห้งหน่อไม้

ทรงกลด นิราราช(1), รตา ดอนเงิน(1), วัชรินทร์ เดชกุลทอง(2), ปิยพร วงศ์อนุ(2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63053

บุคคลใน

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกล้วย ในหมู่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ธาวินี บุญจะนะ[1] มิ่งขวัญ ป้องปาน[1] ปิยะนุช เหลืองาม[2] วัชรินทร์ เดชกุลทอง[2]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63054

บุคคลใน

การศึกษาการปรับค่า pH และศึกษาค่า EC ของน้ำโดยใช้ปุ๋ยจากมูลวัว

ปรารียา พิมพิสัย{1}, มะลิวัลย์ ณ เสน{1}, วัชรินทร์ เดชกุลทอง{2}, ปิยพร วงศ์อนุ{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63055

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง แก๊ส

นิรชา นามแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิรชา นามแก้ว

63057

บุคคลใน

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในหมู่บ้านท่าวังแคน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ปรียาพร งามหล้า[1] สุวนันท์ หม่วยนอก[1] อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[2] นันทพร กงภูเวช[2]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63058

บุคคลใน

ศึกษาการปรับค่า pH ของน้ำโดยใช้ปุ๋ยจากมูลกระบือ

ปาลิณี กันหา{1}, สุพัตรา คำย่อย{1}, วัชรินทร์ เดชกุลทอง{2}, ปิยพร วงศ์อนุ{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63059

บุคคลใน

การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปิยพันธ์ สถาน{1} สุกฤษฏิ์ พอค้ำ{1} เนตรนภา เกล็ดจีน{2} อิศรารัตน์ มาขันพันธ์{2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63060

บุคคลใน

การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli ภายในแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จักรกฤษ ขันเงิน{1}, พันธุ์พญา ทรทึก{1}, เนตรนภา เกล็ดจีน{2}, อิศรารัตน์ มาขันพันธ์{3}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63061

บุคคลใน

ความหลากหลายของโปรโตซัวในแหล่งน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ศุภัสสร เคนจันทา[1] สุดารัตน์ แก้วจันทร์[1] กิตติ ตันเมืองปัก[2]อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[2]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63062

บุคคลใน

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากบอระเพ็ดในการกำจัดเหา

ลักษณียา ส่งศรี , กุลณัฐ บุญจันทร์ และขวัญฤทัย ลื่นกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลักษณียา ส่งศรี

63063

บุคคลใน

การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในต้นหอมจากตลาดสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวชรินทร์ธร ทับฤาชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชรินทร์ธร ทับฤาชัย

63064

บุคคลใน

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ที่วางจำหน่ายบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวณัฐนิช เวียงผดุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐนิช เวียงผดุง

63065

บุคคลใน

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านอุมง หมู่ 10 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

รัฐศาสตร์ นามนุษย์ศรี , สายสุพันธุ์ สายหลักคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สายสุพันธุ์ สายหลักคำ

63068

บุคคลใน

การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านดอนบม หมู่10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อภิรดี คำไล้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อภิรดี คำไล้

63071

บุคคลใน

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ภูธเนศ ศิริรัตน์ 1* ศักรินทร์ จิตตบุตร 1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ศักรินทร์ จิตตบุตร

63072

บุคคลใน

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เอื้องฟ้า สุต้น1* ปรียาภรณ์ ภาศรี1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอื้องฟ้า สุต้น

63073

บุคคลใน

การพัฒนาเกม เรื่อง เกมนินจาโก

จตุพล นามวงษ์1* และ จิตราภา คนฉลาด2 *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จตุพล นามวงษ์

63074

บุคคลใน

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบครัวเรือนที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต สำหรับอบแห้งฝรั่ง

พรนภา ชีพอุบัติ{1}, ยลดา แก้วแดง{1}, วัชรินทร์ เดชกุลทอง{2}, อิศรารัตน์ มาขันพันธ์{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63075

บุคคลใน

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในหมู่บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ณัฐณิชา ชัยแสง(1) ณัฐนิกา สุวรรณสนธิ์(1) อิศรารัตน์ มาขันพันธ์(2) วัชรินทร์ เดชกุลทอง(2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63076

บุคคลใน

ศึกษาการปรับค่า pH ของน้ำโดยใช้ปุ๋ยจากมูลสุกร

ชรินทร์ มูลวารี{1}, นราธิป นามอุตวงศ์{1}, วัชรินทร์ เดชกุลทอง{2}, ปิยพร วงศ์อนุ{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63077

บุคคลใน

การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ในผักสดพร้อมบริโภค จากตลาดเพชรเจริญ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ศิริลักษณ์ สมพินิจ{1} ,เนตรนภา เกล็ดจีน{2} ,อิศรารัตน์ มาขันพันธ์{2}

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัชรินทร์ เดชกุลทอง

63084

บุคคลใน

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วีนัส ภักดิ์นรา1 อนุภูมิ คำยัง2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วีนัส ภักดิ์นรา

63086

บุคคลใน

ต้นทุนการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายประหยัด ถนิมแนบ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วรินทร์ธร โตพันธ์

63087

บุคคลใน

ฤทธิ์ในการไล่ยุงและกำจัดยุงของสเปรย์สมุนไพรต่อยุงรำคาญ

นางสาวทรรศน์มน ดวงดี,นางสาวศิริลักษณ์ ฝ้ายเทศ,นางสาวปนัดดา พระพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทรรศน์มน ดวงดี

63088

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

กุลธิดา พูลพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กุลธิดา พูลพัฒน์

63089

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อุตสาหกรรมปุ๋ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิริลักษณ์ ผาเนตร์

มหาวิทยาลัยราาชภัฏเลย

ศิริลักษณ์ ผาเนตร์

63090

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนโมล มวล และปริมาตรของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวนิศามณี ขันทะคีรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิศามณี ขันทะคีรี

63092

บุคคลใน

การพัฒนาระบบบริการห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุษบา สุหรา1 ฉันท์สินี โคตรภูเวียง2 จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ3 ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์4

คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ

63093

บุคคลใน

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ

1.วีรวุฒิ ธรรมโสม 2.ปฏิเวธ บัวโคกรัง 3.สิตานันท์ ศรีชมพล 4.ทาริกา เครือวัลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สิตานันท์ ศรีชมพล

63095

บุคคลใน

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วัชรพล จันทรการุญญ์, วีระยุทธ ปาจี, ศิรินภา คำปัญญา, เอนก แก้วผาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วีระยุทธ ปาจี

63096

บุคคลใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ามะคาเดเมีย บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ณปาล อุทยารัตน์ , ประภาวดี เอี่ยมแอ , ไพรลิน อินธิจักร , อนันตพงษ์ แสนโง, อุดมภรณ์ สายกระสุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อุดมภรณ์ สายกระสุน

63099

บุคคลใน

องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

1. พัชราภรณ์ ลีเบาะ 2. ภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง 3. รวิภา ศรีวัตร 4. วีระยุทธ เรืองธรรม4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วีระยุทธ เรืองธรรม

63100

บุคคลใน

รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บริหารมืออาชีพ

1.กิตติสุข บุบผาดา 2.ธิปไตย จันทะพล 3.ปองขวัญ จุลลา 4.พุทธมาตย์ ยาคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธิปไตย จันทะพล

63107

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ชุดการเรียนรู้

ดวงฤทัย พุทธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดวงฤทัย พุทธา

63108

บุคคลใน

แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

1. นายกัมพล เรืองสมบัติ 2.นายธนพล คำทะเนตร 3.นายปริญญา วงษ์นอก 4.นางสาวศิริพร สิทธิศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศิริพร สิทธิศรี

63110

บุคคลใน

การพัฒนานวัตกรรม เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ด้วยทฤษฏีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ ในผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ญาดา เชิญชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ญาดา เชิญชัยภูมิ

63112

บุคคลใน

การอบแห้งแบบชั้นบางและการแพร่ความชื้นของถั่วของแมคคาเดเมียจากจังหวัดเลย ประเทศไทย

ผศ.ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชยพัทธ์ ภูสำเภา

63115

บุคคลใน

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย

นายประยูร ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประยูร ประเทศ

63116

บุคคลใน

“อีซั่วซามนามกรในวรรณกรรมคำสอนของอีสาน” อัตลักษณ์ทางภาษาในสังคมปิตาธิปไตย

ศาริศา สุขคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศาริศา สุขคง

63120

บุคคลใน

วิธีการขยายไซน์ไฮเพอร์โบลิค-กอร์ดอน สำหรับสมการทั่วไปเบอร์เกอร์ (2+1) มิติ

นางสาวอารีรัตน์ ขุนทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อารีรัตน์ ขุนทุม

63124

บุคคลใน

ระบบจัดการอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายดลณกรณ์ สีหะวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดลณกรณ์ สีหะวงษ์

63127

บุคคลใน

สารคดีเชิงวัฒนธรรมเรื่อง สืบสานประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) จังหวัดเลย

นางสาวรัตนาภรณ์ ห้าวจันทึก นายวรพงษ์ ชินภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รัตนาภรณ์ ห้าวจันทึก

63128

บุคคลใน

การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง1 ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อรทัย จิตไธสง

63138

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ มาตราแม่กด โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กนกวรรณ เพ็ชรอยู่

63140

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

นางสาวนิตติยา ไชยพิเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิตติยา ไชยพิเดช

63144

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

นางสาววรดา พิลากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วรดา พิลากุล

63147

บุคคลใน

สารคดีท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรื่อง แมคคาเดเมีย

นายนวพลบุญหาญ, นายศักดินนท์ แสงขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายนวพล บุญหาญ

63150

บุคคลใน

การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

63152

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้รูปแบบการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ร่วมกับ Butterfly method ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ศภัสสร พิมพ์โคตร สมพร สิมมาสุด เสาวภาคย์ วงษ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63153

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โดยใช้ The Geometer’s Sketchpad ร่วมกับแบบฝึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

นภัทรสร วิจิตรปัญญา, หอมหวน สุวรรณชาติ, ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล, ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล, นิ่ม อินทะสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63154

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการใช้เซตเพื่อแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

จุฑารัตน์ ผักเทา, ภาณุวัฒน์ พรหมรักษา, ศิวารักข์ พระหมรักษา,วัชรพงษ์ ราคาแพง,อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63155

บุคคลใน

พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อน้ำดื่มบรรจุขวดตรา LRU ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาพร ยิ้มวิทยาและสาธิยา กลิ่นสุคนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

63156

บุคคลใน

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มัสยา ราชวงษ์

63157

บุคคลใน

การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

ชลธิชา มาระเทศ , ธีรนาฏ โพธิพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธีรนาฏ โพธิพรม

63159

บุคคลใน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชนบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เฉลิมเกียรติ ขวากุดแข้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อนุชา วิลัยแก้ว

63160

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ร่วมกับ สมุดงานแบบโต้ตอบ

อุมารินทร์ อุทธาญาติ, อนุ มาลาพันธุ์ , เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, นิ่ม อินทะสอน, ปาริชาติ ภูภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63163

บุคคลใน

การศึกษาภาษาโจว (ภาษาท้องถิ่น) เมืองโมเรห์ (เขตชายแดน) อำเภอเต็งเนาเปิล รัฐมาณิปูร์ ประเทศอินเดีย

อาทิตย์ ถมมา1, อัมราภรณ์ หนูยอด2, วิโรจน์ ทองปลิว3

คณะครุศาสตร์

อาทิตย์ ถมมา

63166

บุคคลใน

การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) ต่อภาวะโภชนาการของผู้บริโภคในพื้นที่องค์การบริหารตำบลนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ผศ. เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

63167

บุคคลใน

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

บัณฑิต ถนิมแนบ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อนุชา วิลัยแก้ว

63172

บุคคลใน

การสังเคราะห์รูปแบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการพัฒนาสังคม

อมรรัตน์ วงศ์สารภี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

อมรรัตน์ วงศ์สารภี

63174

บุคคลใน

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ณัฐฑิตา แก้วสา และ วรรณรดา ศรีตื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วริยา จันทะรังษ์

63176

บุคคลใน

การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังสะพุง

อิทธิชัย อินลุเพท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อิทธิชัย อินลุเพท

63177

บุคคลใน

ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พรกมล ทาคินี ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ผศ.นิกร น้อยพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วรินทร์ธร โตพันธ์

63182

บุคคลใน

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านกกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสาว ศิริวรรณ วงษา นางสาว ดรุณี โฮมชัยยา นางสาว ณดา ศรีน้อยขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศิริวรรณ วงษา

63185

บุคคลใน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นขายสินค้าของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Lazada และ Shopee

จิราภรณ์ เอี่ยมละออ, วรินดา ทองสุทธิ, เมทยา อิ่มเอิบ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมทยา อิ่มเอิบ

63186

บุคคลใน

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายชวลิต ยศสุนทร, นายเทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ์, นายสันติ พาติกะบุตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชวลิต ยศสุนทร

63189

บุคคลใน

ลีลาบ่าวเส็งกลอง

นายปริวรรต รัตนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์

จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

63190

บุคคลใน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าในระบบออนไลน์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยุวนันท์ ชัยจันทร์ และ กิ่งฟ้า พหลทัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยุวนันท์ ชัยจันทร์

63191

บุคคลใน

ระบบจัดการข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย

นางสาวชนิตรา สอนน้อย, นางสาวพลอยมยุริน คำมา, นางสาวไหมคำ ตันติปทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชนิตรา สอนน้อย

63193

บุคคลใน

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของคะน้าฮ่องกง

ภาษิตา ทุ่นศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษิตา ทุ่นศิริ

63196

บุคคลใน

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย

สุรีพร พวงศรี

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สุรีพร พวงศรี

63199

บุคคลใน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย

กรรณิการ์ อาจแก้ว สุกัญญา บุ้งทอง วิลัยพร ยาขามป้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิลัยพร ยาขามป้อม

63201

บุคคลใน

เกมและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กประถมศึกษา

นางสาวบังอร อ่อนสะอาด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บังอร อ่อนสะอาด

63203

บุคคลใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคาน

นายสวิส กุลชัย และนายศุภวัฒน์ ทานุวัฒน์

มาหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศุภวัฒน์ ทานุวัฒน์

63205

บุคคลใน

พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

นายพิพัฒน์ จำปาหวาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิพัฒน์ จำปาหวาย

63206

บุคคลใน

การทำดาต้าไมน์นิงเพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวรกร พิมพาคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วรกร พิมพาคุณ

63207

บุคคลใน

การวิจัยเอกสารเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของรูปแบบและกลไกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

โสภณ สุวรรณรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

โสภณ สุวรรณรัตน์

63212

บุคคลใน

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวสาวิตรี ทองภา และนางสาวกุลดี มูลมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กุลดี มูลมั่น

63214

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องอนุภาคในอะตอมและไอโซโทป โดยการใช้สื่อสถานการณ์จำลองของ PhET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ธนพล นนทะโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธนพล นนทะโคตร

63216

บุคคลใน

การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเชียงคานอย่างยั่งยืน

นายธนกฤต ภัทร์ธราธร

ราชภัฏเลย

ธนกฤต ภัทร์ธราธร

63218

บุคคลใน

พฤติกรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ดร.สมยงค์ สีขาว และ ว่าที่ ร.ท.วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมยงค์ สีขาว

63219

บุคคลใน

การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวทิพวรรณ เกียรติ์นอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทิพวรรณ เกียรติ์นอก

63220

บุคคลใน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พายุ แฝงทรัพย์

63221

บุคคลใน

การสะสมโลหะหนักในดินพื้นที่เกษตรกรรม ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดร.วัลลภ ทาทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัลลภ ทาทอง

63224

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยง กับสถานการณ์จริง เรื่อง ค่ากลางของข้อมูลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ลลิตา หลงน้อย ชาญชัย นันทะผา อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ประดิษฐ์ วิชัย วัชรพงษ์ ราคาแพง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63225

บุคคลใน

รูปแบบการจัดการตนเองที่สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายสุรยุทธ สุระท้าว

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สุรยุทธ สุระท้าว

63227

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด – เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทดลอง

นางสาวณัฐวรรณ สมอนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐวรรณ สมอนา

63229

บุคคลใน

สารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย เรื่อง ประเพณีแห่ต้นดอกไม้

นายพีระพงษ์ นุชแจ้งบง และ นางสาวชนากานต์ พลบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พีระพงษ์ นุชแจ้งบง

63230

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการใช้คำนาม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวสุภารักษ์ ยศไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สุภารักษ์ ยศไธสง

63231

บุคคลใน

ต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจิราวดี กำยาน

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิราวดี กำยาน

63232

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยใช้แผนผังเวนน์ (Venn Diagram)

นัฐมน วจีประศรี, ธิตยา ทำเนาว์, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, นิ่ม อินทะสอน, ปาริชาติ ภูภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63233

บุคคลใน

วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติการสื่อความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวลลิตา ศรีหาบุญมา, นางสาววิภัทรษา ลายสนธ์

มหาวิทยาลับราชภัฏเลย

ลลิตา ศรีหาบุญมา

63235

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จักรี ขาวสวนจิก และฐิตินันท์ ธรรมโสม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

จักรี ขาวสวนจิก

63236

บุคคลใน

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญกงบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

นายจีรพัฒน์ ลาดบุรมย์ และ นางสาวอังสนา มาดา

มหาวิทยาราชภัฏเลย

อังสนา มาดา

63237

บุคคลใน

อรุณวดีชมสวน

ผุสดี โกมาสถิตย์, มนัส บุญธรรม, ภัทรนันท์ บุญราโส

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผุสดี โกมาสถิตย์

63239

บุคคลใน

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี และการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเปลือกผลมะค่าโมง

นายทศพร สีหิน นางสาวอัญชลี จันทิลา และนางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทศพร สีหิน

63241

บุคคลใน

บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว

ผศ.ดร.พยุุงพร ศรีจันทวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พยุงพร ศรีจันทวงษ์

63243

บุคคลใน

การสักการะบูชาหินและแม่น้ำโขง : การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์สู่กิจกรรมประเพณีและการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

นัยนา อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ไทยโรจน์ พวงมฒี

63245

บุคคลใน

การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ว่าที่ ร.ต.สุริยา ลุนจันทา และ นายภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

63246

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวณัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี และอาจารย์กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี

63248

บุคคลใน

การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บแคม

ตันติกร โนนศรี

มหาวิทย่าลัยราชภัฏเลย

ตันติกร โนนศรี

63249

บุคคลใน

บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมป๊าดต๊งของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จิราวรรณ บุญเสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิราวรรณ บุญเสนา

63252

บุคคลใน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลายหลักกับ จำนวนที่มีหลายหลัก โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับสื่อตารางเนเปียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

นนท์ธิชา แก้วพิกุล, สุนันท์ อาจหาญ, ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล, ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล, นิ่ม อินทะสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นิ่ม อินทะสอน

63253

บุคคลใน

แนวทางการจัดการความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำของผู้ประกอบการแพห้วยกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สัญชัย เกียรติทรงชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สัญชุัย เกียรติทรงชัย

63255

บุคคลใน

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดเบี้ย อาเภอปากชม จังหวัดเลย

นายคชสีห์ เจริญสุข

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คชสีห์ เจริญสุข

63256

บุคคลใน

การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่

สุธาสินี ครุฑธกะ, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, ศรุติวงศ์ บุญคง และพิทักษ์ น้อยเมล์1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุธาสินี ครุฑธกะ

63257

บุคคลใน

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นางสาวศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คณะครุศาสตร์

ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

63258

บุคคลใน

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

นายยุทธพล เดชารัตนชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ยุทธพล เดชารัตนชาติ

63259

บุคคลใน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ชุติมา ชาวงษ์ นิรมล ปัททุม

คณะครุศาสตร์

นิรมล ปัททุม

63260

บุคคลใน

รูปแบบการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์บ้านพ่อ​ อำเภอ​วังสะพุง​จังหว​ั​ดเลย​

ธีระพงษ์​ พิทักษ์​ศฤงคาร​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธีระพงษ์​ พิทักษ์​ศฤงคาร​

63261

บุคคลใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย

ดร.มธุรส ชลามาตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มธุรส ชลามาตย์

63263

บุคคลใน

ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

กัญจนา ศรีมงคล1, ธนานนท์ กลิ่นแก้ว2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กัญจนา ศรีมงคล

63268

บุคคลใน

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ในตัวอย่างองุ่นป่า

นายนัทธพิพัตร กิตติอาษาและนางสาวอนัญญา แก้วคงดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี

อนัญญา แก้วคงดี

63269

บุคคลใน

บทความวิชาการ ความรู้ความเข้าใจการให้ทานในพุทธศาสนา

ณัฐกร หิรัญโท

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ณัฐกร หิรัญโท

63270

บุคคลใน

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูกมะขามหวาน ของเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ศิริวรรณ ภักดีสาร1 อานนท์ ผกากรอง2 ญาณินท์ ทองมาก3

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63271

บุคคลใน

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเห็ดนางฟ้ากรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านท่าม่วงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ลลิตา พิมทา1

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63272

บุคคลใน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ญาณกร เขตศิริสุข1,สุริยาวุธ ธรณี2,จักรกฤษณ์ดาษดื่น3,วันเฉลิมแสนชมภู4

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63273

บุคคลใน

อิทธิพลของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัท ในเขตจังหวัดขอนแก่น

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์1

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63274

บุคคลใน

อิทธิพลของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์1

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63275

บุคคลใน

การเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

พรพิมล สุบิน1 ศศิธร ขันติธรางกูร2 อัจฉรา นันทะศรี3

วิจัยและพัฒนา

ปริญญา ยะคันทะ (Adm)

63007

บุคคลนอก

ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

นางสาวจันนภา อิ่มชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จันนภา อิ่มชม

63014

บุคคลนอก

การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดด้วยโปรแกรม GNU/OCTAVE

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

63028

บุคคลนอก

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

แสนย์พล อัสสาภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แสนย์พล อัสสาภัย

63029

บุคคลนอก

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวขวัญกนก ดวงอุปมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขวัญกนก ดวงอุปมา

63030

บุคคลนอก

แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

นายศักดิ์ดา จันลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศักดิ์ดา จันลี

63031

บุคคลนอก

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบลวังโมกข์อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร

นางสาวอัญมณี ปิ่นสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อัญมณี ปิ่นสุวรรณ์

63032

บุคคลนอก

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวณัฐชยา อุดเสน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ณัฐชยา อุดเสน

63033

บุคคลนอก

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.อำนวย มีราคา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู

อำนวย มีราคา

63036

บุคคลนอก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดหนองบัวลำภู

ธารา เจริญรัตน์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต/เอกชน

ธารา เจริญรัตน์

63037

บุคคลนอก

การจัดกิจกรรมประเพณีแซนโฎนตา กับการบูรณาการลงสู่สถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์

นางสาวฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63038

บุคคลนอก

คติทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ของจังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63039

บุคคลนอก

พระพุทธรูปไม้ที่สะท้อนถึงสุนทรียะศาสตร์กับความงามทางจิตวิญญาณ

พระครูโสภณธรรมภิมณฑ์,ดร.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63040

บุคคลนอก

ศาลเจ้าที่ : สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์เขมร ส่วย ลาว และเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

พระวีระพงษ์ โคษา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63041

บุคคลนอก

พระยาตกะศิลาบรรพบุรุษของเผ่าเยอ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสาโร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63042

บุคคลนอก

การถอดอัตลักษณ์ที่ได้จากปราสาท ทั้ง 2 ลักษณะ กับการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63043

บุคคลนอก

การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปราสาทบ้านไพล ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสาโร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63044

บุคคลนอก

พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยเขมร กับ คำสอนด้านความปลอดภัย

พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสาโร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63045

บุคคลนอก

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

ยโสธารา ศิริภาประภากร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร

63056

บุคคลนอก

อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายของพ่อโนราแขก

อานนท์ หวานเพ็ชร์

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อานนท์ หวานเพ็ชร์

63066

บุคคลนอก

ผลของความเร็วเฉลี่ยของอากาศก่อนผ่านครีบต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของครีบแท่งทรงสี่เหลี่ยม

ภูมิใจ สอาดโฉม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ภูมิใจ สอาดโฉม

63067

บุคคลนอก

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการ ใน จังหวัดอุดรธานี

นางสาวมิรัญตรี คำมา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

มิรัญตรี คำมา

63069

บุคคลนอก

ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้คำถาม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ยุภาวดี พรมเสถียร

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ยุภาวดี พรมเสถียร

63078

บุคคลนอก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นางพัฒน์นรี ผาทอง

วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

พัฒน์นรี ผาทอง

63079

บุคคลนอก

การออกแบบและสร้างเครื่องแยกขนาดเศษพลาสติก

ผศ.เดชา วงศ์แก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เดชา วงศ์แก้ว

63082

บุคคลนอก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย

วิทยาลัยสันตพล

อภิสิทธิ์ หล่าเพีย

63083

บุคคลนอก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์

นางสาวนุชรัตน์ นุชประยูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นุชรัตน์ นุชประยูร

63085

บุคคลนอก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการพัฒนาถนนคนเดินถมหมืดถมมอ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทศพร แก้วขวัญไกร

63094

บุคคลนอก

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

63097

บุคคลนอก

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในไข่เป็ด

วรากร วิศพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์

วรากร วิศพันธ์

63098

บุคคลนอก

การดำรงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดมหาพุทธาราม(พระอารามหลวง) ศรีสะเกษ

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์

63101

บุคคลนอก

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

นายยุรนันท์ บัวภา

วิทยาลัยสันตพล

ยุรนันท์ บัวภา

63102

บุคคลนอก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน

วิทยาลัยสันตพล

สุภาภักดิ์ รักษาเงิน

63104

บุคคลนอก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

นายอานพ ทันโหศักดิ์

วิทยาลัยสันตพล

อานพ ทันโหศักดิ์

63105

บุคคลนอก

องค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อจระเข้สดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้

อัณนภา สุขลิ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัณนภา สุขลิ้ม

63106

บุคคลนอก

ประชาสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รตา อนุตตรังกูร

63109

บุคคลนอก

การศึกษาการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายคมกริช ทรงเย็น

วิทยาลัยสันตพล

คมกริช ทรงเย็น

63111

บุคคลนอก

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ทิวา โม้เมือง

วิทยาลัยสันตพล

ทิวา โม้เมือง

63113

บุคคลนอก

ศึกษาการทำงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำพื้นขาว

อภิชาติ แสนนาม

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

อภิชาติ แสนนาม

63114

บุคคลนอก

การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

นายชนินทร์ อรสูญ

วิทยาลัยสันตพล

ชนินทร์ อรสูญ

63117

บุคคลนอก

การประเมินการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการประมาณค่าดัชนีพื้นที่ใบของมันสำปะหลัง

นายฐิติ สะวิคามิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฐิติ สะวิคามิน

63118

บุคคลนอก

การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาหนี้สินของประชากรจังหวัดอุดรธานี

นุชรี พิทักษ์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

นุชรี พิทักษ์

63119

บุคคลนอก

ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบกรอบและอุณหภูมิที่เหมาะสม

นางสาวปนัดดา วิศานิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปนัดดา วิศานิตย์

63121

บุคคลนอก

การประมาณค่าความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำจากภาพถ่าย Sentinel-2 โดยใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น

นางสาวจุฬาวัลย์ นนตะพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาวัลย์ นนตะพันธ์

63122

บุคคลนอก

การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ณัฐภรณ์ พันธวงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณัฐภรณ์ พันธวงค์

63123

บุคคลนอก

แนวทางการจัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน

อาคีรา พูลจันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์

อาคีรา พูลจันทร์

63130

บุคคลนอก

ความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นปี พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.ชุติมา จันทรจิตร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชุติมา จันทรจิตร

63132

บุคคลนอก

การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินเนื้อเดียวกรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านซาววา จังหวัดน่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อรุณเดช บุญสูง

63133

บุคคลนอก

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ณัฐกิจ ศรีสุโคตร

วิทยาลัยสันตพล

ณัฐกิจ ศรีสุโคตร

63134

บุคคลนอก

การตอบรับคำชมภายใต้เจตนาเสียดสี : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. นพรัตน์ จันทร์โสภา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นพรัตน์ จันทร์โสภา

63136

บุคคลนอก

สารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara zapota) สายพันธุ์ไข่ห่านที่บ่มระยะเวลาต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

63137

บุคคลนอก

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กัมปนาท คูศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กัมปนาท คูศิริรัตน์

63139

บุคคลนอก

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นุกูล ชิ้นฟัก

63141

บุคคลนอก

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

63143

บุคคลนอก

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรตีเอสจากบ่อน้ำร้อน

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เชาวนีพร ชีพประสพ

63145

บุคคลนอก

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปังในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ พงษ์ธร วิจิตรกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พงษ์ธร วิจิตรกูล

63146

บุคคลนอก

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผงชงดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันในระหว่างการเก็บรักษา

ชุติมา เลิศลักษมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชุติมา เลิศลักษมี

63148

บุคคลนอก

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจากสวนไม้ผลสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่ง

นายอมร วิสิทธิวงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อมร วิสิทธิวงค์

63149

บุคคลนอก

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรณีศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

นางปภาภัทร แสงแก้ว

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ปภาภัทร แสงแก้ว

63158

บุคคลนอก

การวิเคราะห์ภาวะแปลกแยกในซีรีย์เรื่อง Anne with and E

นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ ษมาวีร์ ฉิมสุข

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์

63161

บุคคลนอก

แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพุทธรักษา ศรีพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พุทธรักษา ศรีพิทักษ์

63162

บุคคลนอก

แนวทางการพัฒนาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนบ้านฟากทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวบุญฑิกา กาวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บุญฑิกา กาวี

63164

บุคคลนอก

แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววิชญานันท์ เทพิกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชญานันท์ เทพิกัน

63168

บุคคลนอก

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง

ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์

63170

บุคคลนอก

การผลิตข้าวอินทรีย์ในระบบสาธารณโภคี

นางสาวฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า

เข้าร่วมงานทั่วไป

ฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า

63171

บุคคลนอก

การเจริญเติบโตของไม้สักที่อายุต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

63173

บุคคลนอก

บทบาทอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการในยุค 4.0

พระครูสิทธิธรรมมาภรณ์, พระสิริรัตนเมธี, พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

สิทธิธรรมมาภรณ์ เชิดพานิชย์

63179

บุคคลนอก

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่บูรณาการกับเทคโนโลยีเสมือนจริง

นายชาญ สิงห์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ชาญ สิงห์แก้ว

63180

บุคคลนอก

กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายไผ่ สีทะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไผ่ สีทะ

63181

บุคคลนอก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย

63183

บุคคลนอก

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้วอเตอร์บล็อกเป็นตัวสะสมความร้อนชนิดการพาความร้อนบังคับ

ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล

63184

บุคคลนอก

ผลการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช วิชา งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางคณภร นิลโสม

โรงเรียนบัวขาว

คณภร นิลโสม

63192

บุคคลนอก

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียลำไส้ปลวก Breznakia pachnodae T1-07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปิยะนุช เนียมทรัพย์

63194

บุคคลนอก

การศึกษาพฤกษทางเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบและกิ่ง ของพืชวงศ์ Myrtaceae ได้แก่ โทะ ฝรั่ง และชมพู่

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

63195

บุคคลนอก

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สุริยะ โตพุ่ม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สุริยะ โตพุ่ม

63198

บุคคลนอก

การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสมถวิลเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม

บัณฑิต ชินบัญชรตระกูล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑฺิต ชินบัญชรตระกูล

63200

บุคคลนอก

การสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยฐานราก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จีรศักดิ์ โพกาวิน

63202

บุคคลนอก

การศึกษาความรู้และเจตคติต่อโรคเบาหวานของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

ศรัญญา ปะนะภูเต นิตยา จันตะคุณ และปรมาภรณ์ แสงภารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศรัญญา ปะนะภูเต

63204

บุคคลนอก

การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดแพร่

นางจีราพร วุฒิการณ์

โรงเรียนเจริญราษฎร์ /สช.

จีราพร วุฒิการณ์

63208

บุคคลนอก

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

นางสาวเรวดี ศรีประเทศ

วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี

เรวดี ศรีประเทศ

63209

บุคคลนอก

ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลในปลีหยองปรุงรสอบแห้ง

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

63210

บุคคลนอก

การพัฒนาคอนกรีตที่สามารถต้านทานกรดสำหรับประยุกต์ใช้ ในฟาร์มสุกร

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เจนศักดิ์ คชนิล

63211

บุคคลนอก

การขยายกำลังการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ปราศจากโปรตีนภูมิแพ้

ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

63213

บุคคลนอก

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาระบบควบคุมเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะโดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อ.บุญส่ง เหมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ดร.วีรพล ปานศรีนวล อ.มนตรี เรืองประดับ อ.วิทยา วงษ์กลาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วีระยุทธ สุดสมบูรณ์

63217

บุคคลนอก

การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาววัชราภรณ์ พรมพลเมือง

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

วัชราภรณ์ พรมพลเมือง

63222

บุคคลนอก

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

พัชรี วงษ์ไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พัชรี วงษ์ไพร

63223

บุคคลนอก

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นางยศวดี เชื้อวงศ์พรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยศวดี เชื้อวงศ์พรหม

63226

บุคคลนอก

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด สายแนนสองฝั่งโขง

นายอัมพร ใจเด็จ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อัมพร ใจเด็จ

63228

บุคคลนอก

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

โรงเรียนบัวขาว

นนทนันท์ เพิ่มขึ้น

63234

บุคคลนอก

รุปแบบมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ

ดร.เสาวณี ทับเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เสาวณี ทับเพชร

63238

บุคคลนอก

รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วสันต์ ศรีโยธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วสันต์ ศรีโยธี

63240

บุคคลนอก

การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอาดูโน่

บงการ ไวโสภา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

บงการ ไวโสภา

63242

บุคคลนอก

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวกาญจนา พัสโสดา

ราชภัฏมหาสารคาม

กาญจนา พัสโสดา

63244

บุคคลนอก

การผลิตเม็ดบีดน้ำมะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน

ผศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เกตุการ ดาจันทา

63247

บุคคลนอก

การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติคอมพาวด์ที่ผสมและไม่ผสมสารตัวเติมโดยใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่

วัชรินทร์ สายน้ำใส

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วัชรินทร์ สายน้ำใส

63250

บุคคลนอก

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปารดา เรืองแก้ว

สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปารดา เรืองแก้ว

63254

บุคคลนอก

การสร้างแบบวัดทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2

นายนพพร ลิ้มตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นพพร ลิ้มตระกูล

63262

บุคคลนอก

การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตอิฐดินเผา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิมล จันทรขำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พิมล จันทรขำ

63264

บุคคลนอก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนภณ ธัญญนิมามาน

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ธนภณ ธัญญนิมามาน

63265

บุคคลนอก

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น

ภิรนันท์ เศษมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภิรนันท์ เศษมา

63266

บุคคลนอก

การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา รัฐและเอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ

นายสหะ เกษมจิตต์

วิทยาลัยพิชญบันฑิต

สหะ เกษมจิตต์

63267

บุคคลนอก

การส่งสริมการสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ

สุริยันต์ แสงงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สุริยันต์ แสงงาม

63002

เจ้าภาพร่วม

แนวทางการพัฒนาประเพณีการบวชควายจ่า กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักศึกษาแขนงการปกครองท้องถิ่น ,เสกสรรค์ สนวา , พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ , สุพัฒนา ศรีบุตรดี, สุรพงษ์ แสงเรณู

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เสกสรรค์ สนวา

63008

เจ้าภาพร่วม

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

63009

เจ้าภาพร่วม

ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ดร.รัตติกาล สารกอง, อ.บงกชรัตน์ ภูวันนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รัตติกาล สารกอง

63010

เจ้าภาพร่วม

ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยการผลิตสื่อนิทานและเทคนิคการเล่านิทาน เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สุชาดา หวังสิทธิเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สุชาดา หวังสิทธิเดช

63011

เจ้าภาพร่วม

การพัฒนาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดคำภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อาจารย์พิชญ์ทิพา สวรรณศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี

63012

เจ้าภาพร่วม

การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

รศ.ดร.วาริธ ราศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วาริธ ราศรี

63013

เจ้าภาพร่วม

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์วริดา พลาศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วริดา พลาศรี

63017

เจ้าภาพร่วม

ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

ผศ.ดร.พรวดี รักษาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พรวดี รักษาศรี

63018

เจ้าภาพร่วม

ผลกระทบของการตลาดสีเขียวที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.นาวา มาสวนจิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นาวา มาสวนจิก

63019

เจ้าภาพร่วม

ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อระดับดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง ในนักศึกษาชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายกวีชัย ปั้นทอง นายวรทัต สาวิสิทธิ์ อาจารย์จักรดาว โพธิแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จักรดาว โพธิแสน

63023

เจ้าภาพร่วม

การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

รศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อัจฉรพร เฉลิมชิต

63070

เจ้าภาพร่วม

การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดจากใบและลำต้นของคราม

ดร.ทิติยา ศรีภักดี

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทิติยา ศรีภักดี

63080

เจ้าภาพร่วม

ขบวนแห่ชมเมืองเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี : พื้นที่การธำรงชาติพันธุ์ และสร้างเครือข่ายสังคมของคนจีนในจังหวัดอุดรธานี

นางจิราพรรณ ปิ่นแก้ว

สาขานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว

63081

เจ้าภาพร่วม

ปริมาณฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบใบครามพันธุ์ฝักตรงและพันธุ์ฝักงอ

นางสุมนา ถวิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สุมนา ถวิล

63103

เจ้าภาพร่วม

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้ภายในตนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

นางสาวเบญจพร อุผา

คณะครุศาสตร์

เบญจพร อุผา

63125

เจ้าภาพร่วม

ผลกระทบของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี

63131

เจ้าภาพร่วม

การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าคราม : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสงเปลือย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ชฎาพร แนบชิด กาญจนาภรณ์ นิลจินดา วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ

ชฎาพร แนบชิด

63135

เจ้าภาพร่วม

การพัฒนาชุดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผศ.ภัทรดร จั้นวันดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภัทรดร จั้นวันดี

63142

เจ้าภาพร่วม

ปริมาณสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในน้ำผิวดินบริเวณลำน้ำห้วยหลวง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เอราวัณ เบ้าทอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอราวัณ เบ้าทอง

63165

เจ้าภาพร่วม

ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชัชชัย จันทร์เต็ม , พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ , เสกสรรค์ สนวา , สุพัฒนา ศรีบุตรดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์

63169

เจ้าภาพร่วม

อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอนของเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

นางสาววาสนา วภักดิ์เพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วาสนา วภักดิ์เพชร

63178

เจ้าภาพร่วม

การหาปริมาณอินดิโกบลูของครามหมักจากแหล่งผลิตในจังหวัดสกลนคร

ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

พรกมล สาฆ้อง

63187

เจ้าภาพร่วม

อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

นายสุริยาวุธ งอยภูธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สุริยาวุธ งอยภูธร

63188

เจ้าภาพร่วม

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน

พันธ์ทิพา คนฉลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พันธ์ทิพา คนฉลาด

63197

เจ้าภาพร่วม

อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นางชยาภาภรณ์ ทองบ่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชยาภาภรณ์ ทองบ่อ