ประกาศรายชื่อ / หนังสือตอบรับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อ หนังสือตอบรับ
- ประกาศรายชื่อ รอบที่ 1     - หนังสือตอบรับ ตามประกาศที่ 1    
- ประกาศรายชื่อ รอบที่ 2     - หนังสือตอบรับ ตามประกาศที่ 2    
- ประกาศรายชื่อ รอบที่ 3     - หนังสือตอบรับ ตามประกาศที่ 3    
** หากไม่สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบตอบรับได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://wow.in.th/SA8d หรือสแกน QR Code

** เนื่องจากบทความในการนำเสนอมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำประกาศออกเป็นครั้งๆ ไป

หมายเหตุ

- ประกาศรายชื่อนี้ มีเฉพาะบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาและส่งกลับเห็นควรให้นำเสนอเท่านั้น และจะประกาศรายชื่อในรอบต่อไปสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว