คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ
คู่มือ รายละเอียด
- คู่มือการส่งผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์ (การอัพโหลดและส่งลิงค์เข้าในระบบ)
- วิธีการนำเสนอผลงานวิชาการแบบทางไกลในสถานการณ์ป้องกัน Covid-19 (ใช้ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563)