ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 31 มกราคม 2563 ..! ผ่านทางอีเมล์

บทความพร้อมข้อเสนอแนะและแบบประเมินจะส่งไปทางอีเมล์

ให้ท่านส่งไฟล์ปรับแก้ที่ช่อง "ส่งปรับแก้" ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

...

เจ้าภาพร่วม ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

* เจ้าภาพร่วมรับเพียง 10 บทความ ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

* เจ้าภาพร่วมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆข้อมูลทั่วไป

 • กำหนดการ

  25/11/62

  ส่งบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มกราคม 2563

  ประกาศผลการพิจารณา 31 มกราคม 2563

  ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 15 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 28 กุมภาพันธ์ 2563

  นำเสนอผลงาน 20 มีนาคม 2563

  เผยแพร่ Proceedings มีนาคม – เมษายน 2563

 • การชำระเงิน

  การชำระเงิน จำเป็นต้องแนบมาพร้อมบทความ

  1. ผู้นำเสนอ ที่ส่งผลงาน ค่าลงทะเบียนอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน

  2. ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ค่าลงทะเบียนอัตรา 1,000 บาท/ คน

  3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  4. ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐที่เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง


  หมายเหตุ:

  1. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ

  2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินงาน

 • วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

  27/11/2562

  - ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

  - ลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์

  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 41141-42, 51143 E-mail : lru.conference@gmail.com

 • การพิจารณาผลงาน

  27/11/2562

  1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน

  2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด

  3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings

  4. พิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • การจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

  27/11/2562

  1. การส่งต้นฉบับ ผู้นำเสนอจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล “.doc” (MS Word) ทางเว็บไซต์

  2. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ทางเว็บไซต์

 • หัวข้อสาขาวิชา

  27/11/2562

  1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

  2) กลุ่มครุศาสตร์

  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ

  5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม


  ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 • รูปแบบการประชุม

  27/11/2562

  1. การบรรยายพิเศษ

  2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

  4. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  5. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

  6. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

  7. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย


         ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด" งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)" ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
        ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สอบถามเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางอีเมล์ : lru.conference2019@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                   : research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย