ผู้นำเสนอภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดต่อขอรับเกียรติบัตร ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาเปิดทำการ คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

...

Proceedings รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563


การบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Part 1/2
Part 2/2

ประชาสัมพันธ์

- ผู้นำเสนอภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดต่อขอรับเกียรติบัตร ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาเปิดทำการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


- ประกาศ​รายชื่อบทความที่ได้รับรางวัล​งานประชุมวิชาการระดับชาติ​ ราชภัฏ​เลยวิชาการ​ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563


- ตรวจสอบรายชื่อการส่งใบเสร็จรับเงินและเกียรติบัตรทางไปรษณีย์​สำหรับนักวิจัยภายนอก


- เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศแนวทางการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 จากวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ในรูปแบบ Teleconference
- กำหนดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 upd 19-03-63 16:10
- คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVIC-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะไกล้เคียงกัน
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6
- ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัย ภาค Oral (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร) รอบที่ 1
- ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัย ภาค Poster (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร) รอบที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน รอบที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รอบที่ 1
- ท่านต้องจัดรูปแบบตามเทมเพลตที่เรากำหนดเท่านั้น และบทความต้องไม่เกิน 8 หน้า

- ขอให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปรายการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เพื่อสรุปการแก้ไขส่งให้ผู้ดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์อีกครั้ง.

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด" งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)" ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สอบถามเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางอีเมล์ : lru.conference@gmail.com


...

กำหนดการ

ส่งบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มกราคม 2563
ประกาศผลการพิจารณา 31 มกราคม 2563
ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 15 กุมภาพันธ์ 2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
นำเสนอผลงาน 20 มีนาคม 2563
เผยแพร่ Proceedings มีนาคม – เมษายน 2563

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การชำระเงิน

          1. ผู้นำเสนอ ที่ส่งผลงาน ค่าลงทะเบียนอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน

          2. ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ค่าลงทะเบียนอัตรา 1,000 บาท/ คน

          3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

          4. ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐที่เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

          1. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ

          2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินงาน

การจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

          1. การส่งต้นฉบับ ผู้นำเสนอจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล “.doc” (MS Word) ทางเว็บไซต์

          2. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ทางเว็บไซต์รูปแบบการประชุม

          1. การบรรยายพิเศษ

          2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

          4. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

          5. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

          6. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

          7. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย

การพิจารณาผลงาน

          1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน

          2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด

          3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings

          4. พิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์               : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                  : research_lru@hotmail.com
Website               : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

ผู้ดูแลระบบ : หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในรูปแบบ Teleconference
... ... ... ... ... ... ... ...

เจ้าภาพร่วม ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

* เจ้าภาพร่วมรับเพียง 10 บทความ ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

* เจ้าภาพร่วมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

หัวข้อสาขาวิชา

1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

2) กลุ่มครุศาสตร์

3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ

5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม


ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

- ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

- ลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 41141-42, 51143 E-mail : lru.conference@gmail.com