...

-- จำกัดการรับบทความ เพียง 150 paper เท่านั้น ..! --         ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด" งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)" ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
        ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สอบถามเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางอีเมล์ : lru.conference2019@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                   : research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

  • Conference 2019 รีวิวงาน 2019
    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. กลุ่มครุศาสตร์ 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว ณ หอประชุมขุมทองวิไล
  • รีวิวงาน 2019 ผลงาน Poster 2019
    กิจกรรมภาคโปสเตอร์ มีผลงานเข้าร่วมในการนำเสนอ 141 บทความ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ และมีความหลากหลาย ทั้งที่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ผลงาน Oral 2019 รีวิวงาน 2019
    กิจกรรมภาคบรรยายได้มีการแบ่งส่วนในการนำเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน มีบทความเข้าร่วมนำเสนอ 126 บทความ ซึ้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู้เข้าร่วมนำเสนอแต่ละกลุ่ม จะมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพื่อต่อยอดให้การพัฒนาผลงานสู่สากลยิ่งขึ้น